КУ   русско-финский словарь

куриные
kanalinnut
куриные яйца
kananmunat
куриный
kanamainen
куриный бульон
kanaliemi
куриный помет
kananlanta
куриный суп
kanakeitto
курительная комната
tupakkahuone
курительная трубка
piippu
курительный
[см. курительная комната]
курить
polttaa (esim. tervaa, viinaa)
курить воспрещается
tupakointi kielletty
курить гашиш
polttaa hasista
курить самогонку
keittää pontikkaa
куриться
savuta
курица
kana
курица-наседка
kanaemo
курица-несушка
muniva kana
курковое ружье
hanallinen pyssy
курковый
hanallinen (sot)
курляндский
kuurilainen
курляндцы
kuurilaiset (henk)
курная изба
savupirtti
курносый
kippuranenä
курок
hana (sot)
куронский
kuurilainen
куроны
kuurilaiset (henk)
курорт
kylpylä
курортник
hoitilas (vanh)
курортница
hoitilas (vanh)
курортное лечение
kylpylähoito (lääk)
курортный
[см. курорт]
курортный город
kylpyläkaupunki
курортология
kylpyoppi
курочка
kananen (dem.) курочка
курс
kurssi
курс акций
osakekurssi
курс биржевых торгов
pörssikurssi
курс валюты
valuuttakurssi
курс движения
kulkusuunta
курс дня
päivän kurssi
курс конверсии
konvertointikurssi
курс конвертации
konvertointikurssi
курс на биржевых торгах
pörssikurssi
курс на открытие
avauskurssi
курс на понижение
alikurssi
курс обмена
vaihtokurssi
курс обучения
opiskeluaika
курс по компасу
kompassikurssi, kompassisuunta
курс покупки валюты
valuutan ostokurssi
курс полета
lentosuunta
курс правительства
hallitussuunta
курс продажи
myyntikurssi
курс продажи валюты
valuutan myyntikurssi
курс срочной сделки
telinekurssi
курс фьючерса
telinekurssi
курс хеджа
telinekurssi
курс эмиссии
antokurssi
курсант
kadetti
курсант авиаучилища
lento-oppilas
курсант авиационного училища
lento-oppilas
курсант военно-морского училища
merikadetti
курсант военного оркестра
soitto-oppilas
курсант выпускного курса
upseerikokelas
курсант летной школы
lento-oppilas
курсив
kursiivi
курсивная буква
kursiivikirjasin
курсивная литера
kursiivikirjasin
курсирование
liikennöinti
курсировать
liikennöidä
курсовая котировка
kurssinoteeraus
курсовая прибыль
kurssivoitto
курсовая разница
kurssiero
курсовая стоимость
kurssiarvo
курсовая таблица
kurssitaulukko
курсовая цена
kurssiarvo
курсовое повышение
kurssinnousu
курсовое понижение
kurssinalennus
курсовой ажиотаж
kurssikeinottelu
курсовой лимит
kurssiraja
курсовой риск
kurssiriski
курсовые потери
kurssitappio
курсор
kursori, kohdistin (atk)
курсы
kurssit
курсы кройки и шитья
leikkuu
курсы кулинарии
ruoanvalmistuskurssit (pl)
курсы машинописи
konekirjoituskurssit
курсы по подготовке
valmistuskurssi, valmistuskurssit (pl, tav)
куртаж
kurtaasi (liik)
куртизанка
kurtisaani
куртина
kurtiini (sot, vanh)
куртка
nuttu
куртка из ветронепроницаемой ткани
tuulitakki
куртье
meklari
курфюрст
vaaliruhtinas (hist)
курчавиться
kähertyä
курчавый
kiharainen, kiharatukkainen
курши
kuurilaiset (henk)
куршский
kuurilainen
куры
kanakanta
курьез
kuriositeetti

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016