НЕ   русско-финский словарь

неназванный
nimeämätön
ненаказанный
rankaisematon
ненаказуемость
rangaistuksettomuus
ненаказуемый
rangaistukseton
ненаколатый
pilkkomaton
ненакопительная акция
korkoa kumuloimaton osake
ненакормленный
ruokkimaton
ненакрытый
kattamaton
ненамеренный
tahaton
ненападение
[см. договор о ненападении]
ненапечатанный
painamaton (ei painettu)
ненапряженный
rento, jännittymätön
ненарезанный
leikkaamaton (ei leikattu)
ненарушаемый
rikkomaton (kuv)
ненарушающий
rikkomaton (henk)
ненарушающийся
rikkomaton (kuv)
ненарушимый
rikkomaton (kuv)
ненастоящий
epäaito
ненасытность
kyllästymättömyys
ненасытный
kyllästymätön
ненасыщенные соединения
tyydyttymättömät yhdisteet (kem)
ненасыщенный
tyydyttymätön
ненатянутый
höllä
ненаучный
epätieteellinen
неначавшийся
alkamaton
неначатый
alkamaton
ненец
nenetsi
Ненецкий автономный округ
Nenetsia, Nenetsian autonominen piirikunta
ненормальная окраска
värivika (puut)
ненормальность
abnormisuus, epänormaalisuus, abnormius
ненормальный
abnormi, epänormaali
ненормированный
säännöstelemätön
неношенный
pitämätön
ненужный
hyödytön
необдирная мука
kokojyväjauho
необдирный
[см. необдирная мука]
необдуманно
ajattelemattomasti
необдуманность
ajattelemattomuus
необдуманный
ajattelematon
необеспеченность
varattomuus
необеспеченный
avoin
необжитой
asumaton
необитаемая лееная местность
erämaa
необитаемый
asumaton
необитаемый остров
asumaton saari
необнародованный
julkaisematon
необожженный
polttamaton
необожженый кирпич
raakatiili
необозначенный
nimittämätön
необозримость
silmänkantamattomuus
необозримый
silmän kantamaton
необозримый водный простор
silmänkantamaton veden selkä
необороноспособный
puolustuskyvytön (sot)
необорудованный
sisustamaton (varustamaton)
необоснованная претензия
perustelematon vaade
необоснованность
aiheettomuus
необоснованный
aiheeton
необоснованный упрек
aiheeton soimaus
необработанность
raakuus
необработанный
jalostamaton
необразованность
oppimattomuus
необразованный
oppimaton
необратимая реакция
peruutumaton reaktio
необратимое явление
peruutumaton ilmiö
необратимые потери
korvaamattomat menetykset (pl.) невосполнимые потери (мн.ч.), необратимые потери (мн.ч.)
необратимый
peruutumaton
необследованный
tutkimaton
необтесанный
veistämätön
необузданность
ohjattomuus
необузданный
kahlehtimaton
необутый
kengätön
необученность
oppimattomuus
необученный
harjoittamaton
необученный работник
taitamaton työntekijä
необходимо
oltava
необходимо наладить станок
kone on saatava kuntoon
необходимо предпринять безотлагательные меры
on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin
необходимо предпринять срочные меры
on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin
необходимое количество времени
tarvittava aikamäärä
необходимость
pakko
необходимые для производства
tuotannon tarveaineet
необходимые материалы
tarveaine
необходимый
tarpeellinen
необщительность
umpimielisyys
необщительный
itseensäsulkeutunut
необъявленная война
ilmoittamaton sota
необъявленный
ilmoittamaton
необъясненный
selittämätön (ei selitetty)
необъяснимость
selittämättömyys (ei selitetty)
необъяснимый
selittämätön (ei selitettävissä oleva)
необъятность
silmänkantamattomuus
необъятный
silmänkantamaton
необыкновенный
epätavallinen
необычайный
epätavallinen
необычность
epätavallisuus
необычный
epätavallinen
необычный на вид
oudonnäköinen
необычный на вкус
oudonmakuinen
необычный с виду
oudonnäköinen
неоглядный
silmänkantamaton

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016